Algemene verkoopvoorwaarden

AD TYRES INTERNATIONAL SLU, een eenmansbedrijf met beperkte aansprakelijkheid naar Andorrees recht ('sociedad limitada unipersonal') met een kapitaal van 1.000.000 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Andorra onder nummer 16339, met intracommunautair btw-nummer BE0668751256, en met hoofdkantoor op het adres Carrer Bonaventura Armengol Num. 10, Edifici Monclar, Bloc Num. 1, Despatx Num. 111-112, ANDORRA LA VELLA (Vorstendom Andorra), e-mailadres: cm(a)adtyre.com, telefoon: +376 810 888, (hierna te noemen de "Verkoper") heeft als hoofdactiviteit de verkoop van banden en aanverwante producten via de website MAXI TYRE die toegankelijk is via distri-auto.be.

1. DEFINITIES

Alle soortnamen in dit document waarvan de eerste letter een hoofdletter is, hebben de betekenis die eraan wordt toegekend in het onderhavige artikel.

 • Ontvangstbewijs verwijst naar het antwoordbericht dat door de Verkoper aan de klant wordt gestuurd om de Bestelling van de Klant te bevestigen en waarin een samenvatting is opgenomen van de Bestelling, de algemene verkoopvoorwaarden en de overeenkomstige Factuur.
 • Bestelbon verwijst naar het overzicht van de door de Klant geselecteerde producten en die ter goedkeuring aan deze laatste wordt voorgelegd op de Site om de Bestelling te voltooien.
 • Leveringsbon verwijst naar het document dat door de Transporteur aan de Klant wordt afgegeven bij de levering van de Bestelling, tegen ondertekening door de Klant en dat de aflevering van de Bestelling bevestigt, evenals de perfecte staat van het of de desbetreffende product(en) en de afwezigheid van afwijkingen.
 • Geval van overmacht heeft de definitie die is bepaald bij Artikel 12.
 • AV verwijst naar deze algemene verkoopvoorwaarden van de Verkoper die door de Klant worden aanvaard om zijn Bestelling uit te voeren.
 • Klant verwijst naar ieder persoon of iedere vennootschap die handelt als Consument, Niet Professional of Professional en toegang heeft tot de Site met het oog op het plaatsen van een Bestelling.
 • Bestelling verwijst naar het of de product(en) besteld door de Klant voor elk aankoopproces op de Site.
 • Consument verwijst naar een Klant, die natuurlijke persoon is en die handelt voor doeleinden die niet binnen het kader vallen van zijn handelsactiviteit, industriële of ambachtelijke activiteit, een vrij beroep of landbouwactiviteit.
 • Contract verwijst naar alle contractuele documenten die de rechten en verplichtingen van de Partijen voor iedere Verkoop definiëren, zoals bepaald bij Artikel 15.
 • Leveringsdatum verwijst naar de datum van de effectieve levering van de Bestelling aan de Klant zoals vermeld op de Leveringsbon.
 • Herroepingstermijn verwijst naar de termijn bepaald bij Artikel 9.
 • Factuur verwijst naar de factuur die naar de Klant wordt gestuurd met een Ontvangstbevestiging.
 • Leverancier verwijst naar een derde in het Contract die in het bezit is van het of de product(en) van de Bestelling van de Klant.
 • Niet Professional verwijst naar een Klant, die een rechtspersoon is en die handelt voor doeleinden die niet binnen het kader vallen van zijn handelsactiviteit, industriële of ambachtelijke activiteit, zijn vrij beroep of landbouwactiviteit.
 • Productaanbieding verwijst naar een aanbieding die wordt gepubliceerd onder de verantwoordelijkheid van de Verkoper op één van zijn dragers en met name op zijn Site die betrekking heeft op de verkoop van een specifiek Product en die met name de foto net als de kenmerken en de prijs van het Product bevat.
 • Partij(en) verwijst in het enkelvoud naar de Klant of de Verkoper individueel beschouwd, en in het meervoud naar de Klant en de Verkoper samen beschouwd.
 • Prijs verwijst naar het totaalbedrag bepaald bij Artikel 3 en waarvoor de Klant zich verbindt een betaling te verrichten in het kader van de bestelling.
 • Product(en) verwijst naar de auto-onderdelen, verschillende banden of aanverwante producten (velgen, kettingen, enz…) die voor verkoop worden aangeboden door de Verkoper op de Site.
 • Professional verwijst naar een Klant, die een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een publieke of private persoon is en die handelt voor doeleinden die binnen het kader van zijn handelsactiviteit, industriële of ambachtelijke activiteit, zijn vrij beroep of landbouwactiviteit vallen, inclusief wanneer hij handelt in naam van of voor rekening van een andere Professional.
 • Site verwijst naar de website van de Verkoper die toegankelijk is via het URL-adres distri-auto.be.
 • Transporteur verwijst naar de transportonderneming die door de Verkoper werd gekozen voor het vervoer en de levering van de Bestelling op het adres dat door de Klant bekend is gemaakt.
 • Verkoper verwijst naar de persoon die is bedoeld in de Preambule.
 • Verkoop verwijst naar de juridische transactie die wordt aangegaan tussen Verkoper en Klant en waarbij de eerste zich verbindt om de Bestelling te leveren en de tweede om de Prijs te betalen.

2. DOEL EN AANVAARDING

De AV hebben tot doel om, zonder beperking, alle Verkopen te regelen die tot stand komen via de Site van de Verkoper en om de contractuele verhoudingen te definiëren tussen de Verkoper en de Klant met betrekking tot iedere Bestelling.

De AV hebben voorrang op en vervangen alle eventueel andere akkoorden, verbintenissen, verklaringen en beloften, intenties, documentatie of informatie die vooraf werd uitgewisseld tussen de Partijen met betrekking tot de Bestelling.

De bevestiging van iedere Bestelling door een Klant is strikt onderhevig aan de voorafgaande aanvaarding, zonder beperking of voorbehoud, van alle voorwaarden van de geldende algemene voorwaarden zoals vermeld op de Site en die aanvaard worden door het aanvinken met de muis van het keuzevak dat zich links bevindt van de vermelding « Ik heb alle algemene verkoopvoorwaarden gelezen en aanvaard die van toepassing zijn op mijn bestelling'.

De AV kunnen worden geraadpleegd op de Site en worden aan de Klant doorgestuurd als bijlage bij de Ontvangstbevestiging.

Het Contract tussen de partijen wordt geacht te zijn gesloten na verzending van de Ontvangstbevestiging door de Verkoper.

We wijzen de Klant erop dat het sluiten van het Contract van zijn kant inhoudt dat hij de verplichting aanvaardt om de Prijs aan de Verkoper te betalen.

3. PRIJZEN

Elke productaanbieding bevat een in euro uitgedrukte eenheidsprijs en moet worden opgevat als inclusief btw. (incl. btw).

In overeenstemming met Artikel 19 hieronder moeten alle Bestellingen voldoen aan de wetten van het Prinsdom Andorra en worden de Bestellingen geacht te zijn geplaatst op dit grondgebied waar de Verkoper is gevestigd. Daardoor bevatten de prijzen van de Productaanbiedingen misschien eventuele milieubijdragen die van toepassing zijn in het Prinsdom Andorra.

De Verkoper heeft het recht zijn prijzen op elk moment te wijzigen. De klant wordt erop gewezen dat de prijzen van de Productaanbiedingen meerdere keren per dag kunnen wijzigen. De prijzen die worden toegepast op een Bestelling zijn degene die vermeld staan op de Site, tegelijkertijd met de definitieve bevestiging van de Bestelling in de zin van Artikel 5.4.

In het kader van bepaalde Productaanbiedingen, stelt de Verkoper een hulpmiddel ter beschikking van de Klant ter vergelijking van de prijs met die van sommige van zijn concurrenten. Om de datum te kennen waarop de prijs van de concurrentie is vastgesteld door de Verkoper, kan de Klant met zijn muis over de desbetreffende prijs gaan om een tekstballon te doen verschijnen met de datum en het uur waarop de prijs van de concurrent door de Verkoper werd opgevraagd.

De totale prijs van een Bestelling bestaat uit:

 • de totale som van de prijzen van de door de Klant geselecteerde producten en diensten; en
 • de eventuele verzendkosten (behalve wanneer in bepaalde voorwaarden geen verzendkosten worden berekend).

De Verkoper blijft volledig eigenaar van de Producten van een Bestelling tot de volledige betaling van de Prijs.

4. PRODUCTEN

4.1 Kenmerken van de producten

De essentiële kenmerken en de prijs van de Producten staan vermeld in iedere Productaanbieding gepubliceerd op de Site. Deze elementen vormen de contractuele informatie die de Verkoper binden bij het tot stand komen van het Contract met de Klant en is onder voorbehoud dat de betreffende Producten op voorraad zijn.

De Productaanbiedingen kunnen eventueel worden geïllustreerd met een afbeelding of het bandenlabel (consumptie- etiketten). Deze elementen bevatten zuiver indicatieve informatie en maken geen deel uit van de contractuele informatie.

Elke band is op de zijkant voorzien van het DOT-nummer dat als volgt is samengesteld:

DOT B94W HWNX 3903

 • DOT : Department Of Transportation (transportafdeling)
 • B9 : code van de fabriek waar de band is gefabriceerd
 • 4W: maatcode die eigen is aan de fabrikant
 • HWNX: optionele code die eigen is aan de fabrikant
 • 3903: fabricagedatum van de band komt overeen met de 39e week van het jaar 2003.

Iedere band die jonger is dan zesendertig (36) maanden vanaf zijn fabricage wordt als nieuw beschouwd. Om die reden aanvaardt de Verkoper geen enkele klacht die gebaseerd is op de ouderdom als de DOT van de band aanduidt dat de leeftijd van de band minder is dan of gelijk aan zesendertig (36) maanden.

4.2 Beschikbaarheid van de Producten.

De indicatie van de beschikbaarheid van een Product in de Productaanbieding onder de vermelding 'OP VOORRAAD' is louter indicatieve informatie met betrekking tot dagelijkse transactiestromen en -volumes.

Als een product niet meer op voorraad is zal de Verkoper dit aan de Klant meedelen en deze laatste volledig terugbetalen via hetzelfde betaalmiddel dat bij de Bestelling werd gebruikt binnen een termijn van tweeënzeventig (72) uur gerekend vanaf zijn mededeling over het niet beschikbaar zijn van het Product. Als een gedeelte van de Bestelling niet beschikbaar is, zal de Klant worden terugbetaald in de verhouding van het of de ontbrekende product(en).

5. BESTELLING

5.1 Toegang tot de Website

De Publieke site is het hele jaar, 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar voor alle bezoekers, onder voorbehoud van wijzigingen die nodig zijn voor technische werkzaamheden voor onderhouds- en servicewerkzaamheden en de updates van de Site die de Verkoper nodig acht en alle technische storingen waar de Verkoper geen invloed op heeft.

Onverminderd het voorgaande kan de Verkoper in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van onderbreking van de toegang tot de Site die te wijten is aan het hostingbedrijf, de internetprovider van de Klant of direct bij de Klant of die te wijten is aan een aanval op zijn computersysteem door een derde (virus, logische bom, paard van Troje etc.) of een geval van Overmacht. In alle hierboven vermelde gevallen ziet de Klant uitdrukkelijk en volledig af van iedere schade-eis op basis van de onderbreking of de schorsing van de toegang tot de Site.

Alle kosten die de Klant maakt om zijn eigen toegang tot de Site te verzekeren, blijven geheel voor zijn rekening en met name de kosten voor zijn computermateriaal, zijn internetabonnement en alle software.

5.2 Selectie van het of de Product(en)

De Klant erkent en aanvaardt dat het zoeken en selecteren van één of meerdere producten door de Klant volledig en uitsluitend op zijn verantwoordelijkheid gebeurt.

Om zoekopdrachten voor de Klant te vereenvoudigen, heeft de Verkoper op zijn Site (i) een zoekbalk ter beschikking gesteld waar de Klant vrij sleutelwoorden kan invoeren en (ii) een zoekmachine gebaseerd op verschillende kenmerken van de Producten die onder de keuzelijst vallen. De goede werking, het belang, de volledigheid en de relevantie van deze hulpmiddelen worden door de Verkoper niet gewaarborgd.

Het is de taak van de Klant om kennis te nemen van alle Productaanbiedingen die door de Verkoper op zijn Site worden aangeboden en om de nodige zoekopdrachten uit te voeren betreffende het geselecteerde model en de producten van de concurrentie om de relevantie, het belang en de geschiktheid van de Productaanbiedingen voor zijn behoeften te beoordelen. De Klant wordt specifiek verzocht om de meningen te raadplegen, evenals vergelijkbare producten die worden voorgesteld onder de Productaanbieding om te evalueren of het weergegeven Product aan zijn behoeften voldoet.

Men kan een Product selecteren door te klikken op de functie 'Een product aan de winkelwagen toevoegen' na selectie van de vereiste hoeveelheid.

Deze bewerking heeft uitsluitend als gevolg dat het geselecteerde Product zich in de winkelwagen van de Klant bevindt en houdt in dit stadium geen aankoopverplichting in.

Zodra de Klant de selectie van zijn aankopen als voltooid beschouwt, is het voldoende om terug te keren naar de pagina 'Winkelwagen' om te controleren of hij de juiste producten en hoeveelheden heeft geselecteerd en kennis te nemen van de totale Prijs van zijn Bestelling.

De Klant kan zijn winkelwagen op elk moment wijzigen, voordat hij de Bestelling definitief bevestigt.

5.3 Het aanmaken en gebruik van een klantaccount

Om zijn Bestelling te voltooien, moet de Klant zijn persoonlijke account creëren (als dit nog niet is gebeurd bij een vorige Bestelling). Hiertoe moeten de Consument en de Niet Professional een geldig e-mailadres invoeren en een wachtwoord configureren en moeten ze hun identiteit, telefoonnummer en adres vermelden. De Professional maakt op zijn beurt een 'zakelijk account' aan door het invoeren van een geldig e-mailadres en het creëren van een wachtwoord, met vermelding van zijn naam, voornaam, de naam van de onderneming, een telefoonnummer en zijn adres.

Alle persoonlijke informatie van de klanten zal worden verzameld en verwerkt voor de doeleinden en onder de voorwaarden die zijn vermeld in het onderstaande Artikel 14.

De Klant verbindt zich ertoe waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken en de Verkoper op de hoogte te brengen van wijzigingen die deze betreffen. Een overzicht van de verstrekte informatie is op de Site beschikbaar. Het niet verstrekken van de gevraagde informatie komt overeen met het afzien van het aanmaken van een account en belet de bevestiging van de Bestelling door de Klant.

De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele invoerfouten en de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien, zoals een vertraging en/of een fout bij de levering. In dit verband zullen de kosten die worden gemaakt voor het opnieuw verzenden van de Bestelling volledig voor rekening van de Klant komen.

De Klant is verantwoordelijk voor de geheimhouding en de beveiliging van zijn account en zijn wachtwoord en voor de beperking van de toegang tot zijn apparatuur. De klant zal als enige aansprakelijk zijn voor alle gebruik en alle activiteiten die zijn verricht via zijn account. De klant dient de Verkoper onmiddellijk te informeren als hij redenen heeft om aan te nemen dat een niet geautoriseerde derde in staat is om zijn account te gebruiken.

De Verkoper heeft het recht om de rekening van de Klant zonder kennisgeving of vergoeding te deactiveren in geval van schending van deze algemene voorwaarden en bij een frauduleus of onwettig gebruik van het account door de klant of welke derde dan ook.

De klant kan zijn rekening deactiveren door de Verkoper zijn beslissing per e-mail mee te delen op het adres https://www.distri-auto.be/contact. De Verkoper zal de account deactiveren binnen een maximumtermijn van tweeënzeventig (72) uur vanaf de ontvangst van dit e-mailbericht.

5.4 Bevestiging van de Bestelling

Na de bevestiging van zijn winkelwagen, het aanmaken van een account, het invoeren van het leveringsadres en de selectie van het betaalmiddel, wordt de Klant verzocht om zijn bestelling definitief te bevestigen door over te gaan tot de betaling. De effectiviteit van deze transactie is afhankelijk van de voorafgaande aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden (zie hierboven).

De definitieve bevestiging van de Bestelling heeft als gevolg dat de Klant verplicht is om de Prijs aan de Verkoper te betalen.

5.5 Annulering van de Bestelling

Na de definitieve bevestiging van de Bestelling kan de Klant vragen om deze te annuleren op voorwaarde dat de producten van de Bestelling nog niet aan de Transporteur zijn overgedragen. In dit laatste geval kan de Bestelling niet meer worden geannuleerd en kan de Verkoper niet meer aansprakelijk worden gesteld. Hoewel de Klant geen mogelijkheid heeft om de Bestelling te annuleren, heeft hij wel het recht om de levering te weigeren overeenkomstig artikel 8.3 of om zijn herroepingsrecht uit te oefenen onder de voorwaarden van Artikel 9.

Om een aanvraag voor annulering van de Bestelling in te dienen, moet de Klant inloggen op zijn persoonlijke account, de bestelling selecteren die hij wenst te annuleren en een klacht bij onze klantenservice in te dienen via een ticket.

Zodra de Verkoper kennis heeft genomen van de annulering, wordt de Klant terugbetaald binnen een termijn van maximaal tien (10) werkdagen, gerekend vanaf de e-mail met de bevestiging vanuit de Verkoper, via hetzelfde betaalmiddel als datgene dat de Klant heeft gebruikt bij de Bestelling.

6. FINANCIËLE VOORWAARDEN

De betaling is onmiddellijk opeisbaar bij de Bestelling die uitsluitend door de Verkoper zal worden behandeld na ontvangst van de volledige betaling van de Klant. De Verkoper heeft het recht, indien de Klant geen betaling heeft verricht, de Bestelling te weigeren na een termijn van vierentwintig (24) uur, gerekend vanaf de bevestiging van de Bestelling.

De Klant kan zijn bestelling betalen met de volgende betaalmiddelen:

 • creditcard;
 • Paypal, ING, Bancontact, Sofort, Belfius; of
 • SEPA-overschrijving (met de mogelijkheid van een doorlopende opdracht voor de Professionals).

De Klant aanvaardt de gevolgen van iedere fout bij de registratie van de betaalprocedure en iedere afwijking of storing van de betaalmiddelen.

In geval van te late betaling zal bij iedere Professional, elk bedrag dat op de vervaldag niet is betaald, niet alleen van rechtswege vertragingsrente tot gevolg hebben, maar ook het betalen van een forfaitaire vergoeding van 40 euro op grond van invorderingskosten. De vertragingsrente zal in dat geval worden berekend tegen het percentage van de ECB vermeerderd met 10 punten en dit, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Bij iedere betaling via welk betaalmiddel dan ook, zal de Klant een e-mail ter bevestiging krijgen.

Betaling met een credit card:

De Verkoper aanvaardt alleen betalingen met de credit cards Visa, Mastercard of Maestro.

De beveiligde online betaling met een credit card wordt verricht via een betalingsprovider.

Voor alle fasen van de creditcardbetalingen wordt gebruik gemaakt van het betaalsysteem HIPAY of Braintree, die volledig zijn versleuteld en beschermd. Het protocol is SSL, gekoppeld aan de elektronische betaling (3D secure protocol).

Dit betekent dat de informatie over de bestelling en het creditcardnummer niet onversleuteld via het internet worden verzonden. Het creditcardnummer wordt niet op enig papier, een factuur, betaalbewijs of andere computerlijst gedrukt.

De Verkoper kent de kaartnummers niet. HIPAY of Braintree bewaren geen kaartnummers nadat ze de verrichting van de betaling aan de bank van de handelaar hebben doorgegeven. Zo heeft geen enkele persoon toegang, tot de gegevens van de creditcard van de kopers, noch via een computersysteem, noch via een geprint formulier. Het risico dat het nummer van een credit card bij een aankoop op de websites van de Verkoper, voorzien van HIPAY of Braintree wordt gehackt, is zo goed als nul.

De Professionals kunnen ook het systeem van het automatische incasso GoCardless (gocardless.com) gebruiken dat gekozen is door de Verkoper. Dit systeem is volledig versleuteld.

De klant erkent en aanvaard zonder voorbehoud dat de Verkoper niet aansprakelijk kan worden gesteld op basis van een tekortkoming in de hierboven beoogde betaalsystemen die onder de exclusieve aansprakelijkheid vallen van hun dienstverlener.

Bij betaling met een credit card wordt de transactie onmiddellijk gedebiteerd na betaling door de Klant. De toezegging die is gedaan om te betalen per kaart is onherroepelijk. Door zijn bankgegevens mee te delen tijdens de Verkoop, machtigt de Klant de Verkoper om zijn kaart te debiteren voor het bedrag dat overeenstemt met de aangegeven prijs. De klant bevestigt dat hij inderdaad de wettelijke houder is van de te debiteren credit card en dat hij wettelijk het recht heeft om hiervan gebruik te maken. In geval van een vergissing of indien het niet mogelijk is om de kaart te debiteren, wordt de bestelling onmiddellijk geannuleerd.

De activiteiten in verband met het contract voor verkoop op afstand worden beheerd door AD TYRES INTERNATIONAL EU, gevestigd op Level 3 Suite Nr2407, Tower Business Centre, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA - registratienummer van de onderneming OC 1277.

6.2 Betaling per Paypal

De klant die gebruik maakt van een betaling via Paypal (www.paypal.com) moet over een account beschikken, of moet er één aanmaken bij deze dienstverlener (www.paypal.com/signup/accountCreate).

De via Paypal uitgevoerde transacties zijn beveiligd door het protocol 3D-Secure. De Verkoper heeft op geen enkel moment toegang tot de bankgegevens van de Klant.

De klant erkent en aanvaard zonder voorbehoud dat de Verkoper niet aansprakelijk kan worden gesteld op basis van een veiligheidslek in het betaalsysteem van Paypal dat onder de exclusieve aansprakelijkheid van het bedrijf PAYPAL valt.

6.3 Betaling met een bankoverschrijving

De Klant kan betalen via SEPA-overschrijving naar de rekening van de Verkoper, waarvan de contactgegevens als volgt zijn:

Rekeninghouder: AD Tyres International SLU
IBAN: BE21 9672 1585 7803
BIC: TRWIBEB1XXX
Bank: Wise

Om ervoor te zorgen dat deze overdracht door de Verkoper in aanmerking wordt genomen, is het van essentieel belang dat de Klant zijn bestelnummer vermeldt als referentie van de overschrijving of in het daarvoor bestemde veld. Het bestelnummer en de bankgegevens worden aan de Klant meegedeeld op de pagina die speciaal bedoeld is voor SEPA-overschrijvingen.

De bestelling zal pas worden behandeld na ontvangst van de overschrijving en na de bevestiging. Daardoor kan de aangeduide verzenddatum variëren, afhankelijk van de ontvangstdatum van uw betaling.

In het geval van een betaling per bankoverschrijving, mogen de kosten die uw bank aan u berekent, niet op het te betalen bedrag in mindering worden gebracht.

6.4 Betaling per creditcard in 4 keer

De mogelijkheid om te betalen in 4 keer is beschikbaar volgens onderstaande voorwaarden (hele wielen zijn uitgesloten).

Totale prijs van uw bestelling Administratiekosten
0 € - 199.99 € 6.9%

Buitenlandse kaarten, debetkaarten, kaarten met een systematische autorisatie (Electron, Maestro, Cirrus...) en e-cards worden niet aanvaard.

De betaling van uw maandtermijnen vindt plaats met een credit card of met een automatische incasso.

De 4 vervaldata zijn als volgt:

 • Vervaldag 1 : de dag van uw bestelling 1/4 van het bestellingsbedrag, inclusief administratiekosten.
 • Vervaldag 2 : 30 dagen na uw bestelling 1/4 van het bestellingsbedrag, inclusief administratiekosten.
 • Vervaldag 3 : 60 dagen na uw bestelling 1/4 van het bestellingsbedrag, inclusief administratiekosten.
 • Vervaldag 4 : 90 dagen na uw bestelling 1/4 van het bestellingsbedrag, inclusief administratiekosten.

Als uw betaling wordt afgewezen, verlenen wij u 7 dagen om de situatie zonder vertragingsrente te herstellen, met behoud van het recht om gebruik te maken van uw 'betalingsfaciliteiten'. Na deze termijn verliest u het recht om gebruik te maken van de 'betalingsfaciliteiten' en worden de bedragen meteen opeisbaar. De vertragingsrente zal in dat geval worden berekend tegen het percentage van de ECB vermeerderd met 10 punten en dit, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

7. CLAUSULE VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD

De Producten van de Bestelling blijven het volle en exclusieve eigendom van de Verkoper tot deze laatste de volledige betaling van de Prijs door de Klant heeft ontvangen.

De risico's die samenhangen met de Producten in de Bestelling gaan echter over op de Klant of zijn vertegenwoordiger zodra deze ter beschikking worden gesteld, en dit, ongeacht het eigendomsvoorbehoud. De beschikbaarstelling komt overeen met de Leveringsdatum.

8. LEVERING

De Levering van de Bestelling vindt plaats naar keuze van de Klant zoals wordt meegedeeld bij de bestelling, door aflevering van de Bestelling naar een door de Klant opgegeven adres.

8.1 Leveringskosten

De leveringskosten zijn gratis voor de Klant bij elke aankoop van twee (2) identieke producten. In geval van aankoop per stuk (autobanden, velgen), zijn de leveringskosten voor rekening van de Klant, behalve voor motorbanden, waarvoor de portkosten gratis zijn vanaf de eerste band die wordt gekocht.

Voor auto-onderdelen en alle andere artikelen worden de verzendkosten aangegeven in de winkelwagen.

8.2 Leveringstermijn

Er wordt ter informatie aan de Klant meegedeeld dat de levering gemiddeld plaatsvindt tussen twee (2) en acht (8) werkdagen, gerekend vanaf de ontvangst van de volledige betaling van de Prijs van de Bestelling. Bij selectie van meerdere producten binnen eenzelfde Bestelling, is het mogelijk dat deze niet dezelfde dag kunnen worden geleverd zonder dat dit aanleiding kan geven voor enige klacht vanwege de Klant.

De Klant erkent en aanvaardt zonder voorbehoud dat de hierboven vermelde termijnen en degene die eventueel vermeld staan op de site in geen geval een verbintenis van de Verkoper jegens de Klant vormen.

Onverminderd het voorgaande zal de Verkoper de Bestelling zonder onnodige vertraging leveren en niet later dan dertig (30) dagen na de betaling van de Bestelling. Na deze termijn kan de Consument het Contract ontbinden per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of door een bericht via een duurzame drager, als de Verkoper, nadat hij een aanmaning heeft ontvangen, volgens dezelfde voorwaarden, om de levering binnen een redelijke aanvullende termijn uit te voeren, de Verkoper heeft deze toch niet binnen deze termijn heeft geleverd. Het Contract wordt dan ontbonden op het moment van ontvangst door de Verkoper van de brief of het bericht waarin hem de ontbinding wordt meegedeeld, tenzij de Verkoper de levering inmiddels heeft uitgevoerd.

De Consument kan het Contract echter onmiddellijk opzeggen als de Verkoper weigert om de Bestelling te leveren of als hij zijn verplichting om de Bestelling te leveren niet nakomt op de hierboven bedoelde vervaldatum en deze datum voor de Consument een essentiële voorwaarde van het Contract vormt. Deze essentiële voorwaarde vloeit voort uit de omstandigheden waaronder de overeenkomst is gesloten of uit een uitdrukkelijk verzoek van de Consument vóór de totstandkoming van het Contract.

Als het Contract door de Consument wordt ontbonden onder de hierboven vermelde voorwaarden, zal de Verkoper aan de Consument de al betaalde bedragen volledig terugbetalen en dit uiterlijk binnen de veertien (14) dagen volgend op de datum waarop het Contract werd opgezegd. Het door de Consument overgemaakte bedrag dat door de Verkoper moet worden terugbetaald, zal van rechtswege worden vermeerderd met tien procent (10%) als de terugbetaling later gebeurt dan dertig (30) dagen na deze termijn, met twintig procent (20%) tot zestig (60) dagen en vijftig procent (50%) later.

8.3 Problemen met de geleverde producten

In overeenstemming met Artikel 7 hierboven, worden de risico's van verlies en beschadiging van de Producten waaruit de Bestelling bestaat, aan de Klant overgedragen op het moment dat deze, één van zijn medewerkers, of vertegenwoordigers deze in bezit krijgt bij ondertekening van de Leveringsbon.

De Klant, zijn medewerker of vertegenwoordiger moet de conformiteit van de staat van de goederen bij de levering controleren, ongeacht of de levering plaatsvindt bij hem thuis of op een ander adres. De Klant moet er persoonlijk voor zorgen dat hij zijn medewerkers of vertegenwoordigers informeert en instructies geeft met het oog op de controle van de conformiteit van de Producten.

De Klant, zijn medewerker of vertegenwoordiger moet de Transporteur in kennis stellen van elk voorbehoud betreffende de Producten bij de levering. Dit voorbehoud moeten uitdrukkelijk en nauwkeurig op de leveringsbon worden vermeld om rechtsgeldig te zijn tussen de Partijen.

Indien de geleverde producten niet overeenkomen met de Bestelling of indien het ontvangen pakket in slechte staat verkeert, mag de Klant de levering weigeren. Hij moet de Verkoper dan onmiddellijk op de hoogte brengen door contact op te nemen met de klantenservice via het ticketsysteem.

De klant erkent en aanvaardt dat de Verkoper geen enkel product zal terugnemen dat werd gemonteerd of waarmee is gereden.

In geval van betwisting, zal een geschil worden voorgelegd bij de Transporteur van de Producten waarop de bestelling betrekking heeft Een gedagtekende en ondertekende verklaring van niet-ontvangst op erewoord zal aan de Klant worden gevraagd om het geschil te kunnen voorleggen.

De termijn voor het oplossen van geschillen is minimaal tien (10) werkdagen en kan tot vier (4) weken vanaf de opening van het geschil duren. Deze termijnen worden ter informatie gegeven door de Verkoper op basis van zijn ervaring en zijn op geen enkele manier bindend. Hoe dan ook, deze termijnen zijn opgelegd door de transportbedrijven en de Verkoper kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

8.4 Leveringsbon

De Transporteur overhandigt de Klant een Leveringsbon ter ondertekening.

De Klant erkent en aanvaardt dat zijn handtekening, die van zijn medewerker of zijn vertegenwoordiger op een dergelijke Leveringsbon het onweerlegbare bewijs vormt voor de Leveringsdatum van de volledige bestelling, of in geval van afzonderlijke leveringen van Producten uit dezelfde Bestelling, het onweerlegbare bewijs van de Producten waarop deze levering betrekking heeft.

Bij gebrek aan een uitdrukkelijk voorbehoud op de Leveringsbon, vormt de handtekening op de genoemde Leveringsbon het bewijs dat de levering overeenkomt met de Bestelling en dat de Producten van deze Bestelling in perfecte staat zijn.

8.5 Specifieke bepalingen inzake de levering op het door de Klant opgegeven adres

De Verkoper verbindt zich ertoe om de Bestelling te leveren op het leveringsadres dat door de Klant werd vermeld bij de Bestelling. In dit opzicht verbindt de Klant zich ertoe om aan de Verkoper een bestaand, volledig en juist leveringsadres te verstrekken waar de levering van de Bestelling mogelijk en toegestaan is. De Klant garandeert de Verkoper dat hij, of een naar behoren gevolmachtigde medewerker of vertegenwoordiger, op deze plaats aanwezig zal zijn om de Bestelling in ontvangst te nemen. Als dit niet gebeurt, kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging in de levering. In geval van een terugzending omdat het adres niet correct of geschikt is, komen de retourkosten van vijftien (15) euro per pakket volledig voor rekening van de Klant.

Als de Klant bij de levering afwezig is, moet hij contact opnemen met de Transporteur die belast is met zijn pakket om een nieuwe leveringsdatum af te spreken, of een datum voor ophalen in het dichtstbijzijnde depot. Als dit niet gebeurt, zullen de pakketten worden teruggestuurd naar de magazijnen van de Verkoper binnen een termijn van tien (10) werkdagen. De retourkosten van vijfentwintig (25) euro per pakket zullen uitsluitend ten laste zijn van de Klant en zullen in mindering worden gebracht bij de terugbetaling van de Bestelling.

8.6 Specifieke bepalingen inzake de levering aan een Ophaalpunt of soortgelijk punt

In het geval dat de Klant ervoor kiest om zijn Bestelling te laten leveren bij een Ophaalpunt, verbindt de Klant zich ertoe om, behoudens overmacht, de Bestelling op te halen binnen de zeven (7) kalenderdagen, gerekend vanaf de mededeling dat De Bestelling bij het Ophaalpunt klaar staat om te worden opgehaald.

Als dit niet gebeurt, heeft de Verkoper het recht om:

 1. de Verkoop te annuleren, uitsluitend in het nadeel van de Klant, wat de Verkoper het recht zal geven om de al betaalde bedragen volledig te behouden; en
 2. om de opslagkosten van de Bestelling te factureren met een bedrag van vijf euro (5,00 €), inclusief btw, per dag vertraging, gerekend vanaf de datum waarop de Bestelling door het Ophaalpunt is ontvangen.

8.7 Weigering van levering bij gebrek aan een daadwerkelijke annulering van de Bestelling

Als de Bestelling niet daadwerkelijk wordt geannuleerd overeenkomstig Artikel 5.5, heeft de Klant de mogelijkheid om de levering van het pakket op het opgegeven adres weigeren.

In dit geval zal de Bestelling worden teruggestuurd naar het magazijn van de Verkoper of de Leverancier en zal de Klant een terugbetaling ontvangen, verminderd met de retourkosten van vijfentwintig (25) euro per collo.

In geval van aanvaarding van de levering, beschikt de Consument over een herroepingsrecht overeenkomstig Artikel 9 hieronder.

9. HERROEPINGSRECHT

De Consument beschikt over een termijn van veertien (14) kalenderdagen (hierna 'Herroepingstermijn' genoemd) om zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder dat hij zijn beslissing hoeft te motiveren, en hoeft hij geen andere kosten te dragen dan degene die zijn bepaald bij dit artikel.

De Herroepingstermijn begint te lopen vanaf de ontvangst van de Bestelling door de Consument, d.w.z. de Leveringsdatum die op de Bestelbon is vermeld. De Herroepingstermijn begint te lopen aan het begin van het eerste uur van de eerste dag die volgt op de Leveringsdatum en eindigt bij het verstrijken van het laatste uur op de laatste dag van de Herroepingstermijn. Als de Herroepingstermijn verstrijkt op een zaterdag, een zondag, een feestdag of een snipperdag, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Consument zijn beslissing tot herroeping aan de Verkoper meedelen door aan de Verkoper, vóór het verstrijken van de Herroepingstermijn, per e-mail het formulier te zenden dat hier beschikbaar is, correct ingevuld en met de eenduidige vermelding dat hij zich wenst te herroepen, op dit e-mailadres: (https://www.distri-auto.be/contact)

De bewijslast voor de uitoefening van het herroepingsrecht berust bij de Consument die wordt verzocht om alle noodzakelijke maatregelen te treffen om te zorgen dat dit bewijs doeltreffend is en bewaard blijft.

Na de uitoefening van zijn herroepingsrecht onder de hierboven genoemde voorwaarden, is de Consument verplicht om de Bestelling of de Producten waarop de herroeping betrekking heeft, terug te sturen, en wel uiterlijk binnen de veertien (14) kalenderdagen volgend op de mededeling van zijn beslissing tot herroeping.

Deze terugzending kan naar keuze van de Consument, worden uitgevoerd door zijn eigen middelen of door bemiddeling van de Verkoper die voor de terugzending zorgt.

In het eerste geval van terugzending via de middelen van de Consument, moet deze laatste de Verkoper vooraf informeren over deze werkwijze om het adres te krijgen van het magazijn waar de Producten heen moeten worden gestuurd. Deze terugzending wordt onder de volledige verantwoordelijkheid van de Consument uitgevoerd. Daardoor kan de Verkoper op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of enige beschadiging van de Producten bij de terugzending.

De Verkoper zal de Consument de volledige prijs terugbetalen binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen, gerekend vanaf de daadwerkelijke terugzending van de Bestelling, of van de Producten waarop de herroeping betrekking heeft, of van het bewijs van verzending van deze Producten, waarbij de datum van de eerste van deze feiten bepalend is.

In het tweede geval, namelijk als de terugzending door de Verkoper wordt uitgevoerd, zal de Verkoper aan de Consument de Prijs terugbetalen, verminderd met de retourkosten op basis van vijfentwintig (25) euro per artikel, binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen, gerekend vanaf de daadwerkelijke terugzending van de Bestelling, of van de Producten waarop de herroeping betrekking heeft.

In alle gevallen moeten de Producten van de Bestelling worden teruggezonden in hun oorspronkelijke verpakkingen, zonder dat ze gemonteerd, gebruikt of beschadigd zijn. Als dit niet gebeurt, zal de Verkoper niet tot terugbetaling aan de Consument overgaan en zullen de bovenvermelde retourkosten mogelijk aan hem in rekening worden gebracht.

De Verkoper zal de terugbetaling verrichten via hetzelfde betaalmiddel als dat wat de Consument heeft gebruikt voor de aanvankelijke transactie, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de Consument om een ander betaalmiddel te gebruiken en indien de terugbetaling voor de Consument geen kosten veroorzaakt. Bij betaling met een bankoverschrijving, zullen de bankgegevens bij de consument worden opgevraagd.

10. GARANTIES

10.1 Voorafgaande beperkingen

De Klant is verplicht om na te gaan of de Producten die hij bestelt voldoen aan de voorschriften van de fabrikant van zijn voertuig.

De Klant is ook verplicht de voorschriften en aanbevelingen van de autofabrikant na te leven voor alles wat verband houdt met de veiligheid en betrouwbaarheid van het voertuig.

Geen van de bij dit artikel bepaalde garanties houdt rekening met gebreken die te wijten zijn aan een verkeerde montage, noch met de normale slijtage van de Producten, noch met de gevolgen die te wijten zijn aan een non-conform gebruik van de Producten, noch met de verslechtering van de Producten door nalatigheid van de Klant of één van zijn medewerkers.

De garanties die worden geboden op grond van dit Artikel 10 gelden voor een duur van twee (2) jaar, gerekend vanaf de Leveringsdatum van het of de Product(en).

10.2 Voorafgaand deskundigenonderzoek

De Klant heeft de mogelijkheid een deskundigenonderzoek te verzoeken voor ieder Product dat hij gebrekkig acht.

Het Product zal verplicht worden teruggezonden naar de fabrikant om het deskundigenonderzoek uit te voeren. Deze retourzending zal door de Verkoper worden betaald.

De termijn voor het deskundigenonderzoek bedraagt minimaal drie (3) maanden. De Verkoper zal niet overgaan tot enige vervanging van het of de Product(en) of de terugbetaling van de Prijs voordat dit deskundigenonderzoek is voltooid.

Zodra de expertise is voltooid, zal de Klant een deskundigenrapport ontvangen waarin hij wordt ingelicht over het resultaat ervan. De Verkoper zal geen enkele betwisting van dit deskundigenonderzoek in aanmerking nemen.

Als uit deskundigenonderzoek een defect in de productie blijkt, zal de Klant worden terugbetaald.

In het tegenovergestelde geval zullen komen de kosten van dit deskundigenonderzoek, van vijfendertig (35) euro per Product, voor rekening van de Klant en zal/zullen het of de product(en) ofwel worden teruggestuurd naar de Klant, of vernietigd.

10.3 Conformiteitsgarantie

De Verkoper verbindt zich ertoe om een of meerdere Producten te leveren die voldoen aan de Bestelling en is aansprakelijk voor conformiteitsgebreken die op het moment van de levering bestaan en voor conformiteitsgebreken die het gevolg zijn van verkeerde verpakking. Deze conformiteitsgarantie wordt uitsluitend aan de Consument verleend.

Het product is conform:

 • Als het geschikt is voor het doel waarvoor vergelijkbare goederen gewoonlijk worden gebruikt en in voorkomend geval,
  • beantwoordt aan de door de Verkoper gegeven beschrijving en de kwaliteiten heeft die de Verkoper aan de Klant heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of model;
  • als het over de kwaliteiten beschikt die een consument rechtmatig mag verwachten, rekening houdend met de publieke mededelingen die zijn gedaan door de Verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, in het bijzonder in reclameboodschappen of op de etikettering;
 • of als het de kenmerken vertoont die zijn bepaald in onderling akkoord tussen de Partijen of geschikt is voor elk bijzonder, door de Consument gewenst gebruik, dat hij aan de verkoper heeft meegedeeld en dat de verkoper heeft aanvaard.

De Verkoper is niet gebonden door de publieke mededelingen van de producent van de Producten of zijn vertegenwoordiger als vaststaat dat hij deze niet kende en deze rechtmatig niet kon kennen.

Voor elk conformiteitsgebreken dat aan het licht komt binnen een termijn van vierentwintig (24) maanden vanaf de levering van het Product wordt, tenzij anders wordt aangetoond, verondersteld op het moment van de levering al te hebben bestaan. Voor de eventuele verkochte tweedehands producten, bedraagt deze termijn zes (6) maanden. De Verkoper kan deze veronderstelling aanvechten, als deze niet overeenkomt met de aard van het Product of het aangevoerde conformiteitsgebrek.

De Consument heeft het recht om de conformiteit van het Product op het moment van Bestelling te eisen. Hij kan de conformiteit echter niet betwisten door het aanvoeren van een gebrek dat hem bekend was of waarvan hij bij het sluiten van de overeenkomst op de hoogte was of kon zijn. Hetzelfde geldt wanneer het gebrek zijn oorsprong vindt in door hem geleverde materialen.

In geval van een conformiteitsgebrek heeft de Consument de keuze tussen de reparatie of de vervanging van het Product.

De Verkoper kan echter niet te werk gaan volgens de keuze van de Consument als deze keuze duidelijk onevenredige kosten met zich meebrengt, vergeleken met de andere werkwijze, rekening houdend met de waarden van het Product of de ernst van het gebrek. Hij is dan verplicht te handelen, behalve wanneer dat onmogelijk is, volgens de werkwijze die niet door de Consument is gekozen.

Als de reparatie en de vervanging van het Product onmogelijk blijken, kan de Consument het Product teruggeven en de Prijs laten terugbetalen, of hij kan het Product behouden en een deel van de Prijs laten terugbetalen.

Hij beschikt over dezelfde mogelijkheid:

 • als de gevraagde, voorgestelde of overeengekomen oplossing niet kan worden toegepast binnen een termijn van een (1) maand na de klacht van de Consument;
 • of als deze oplossing niet mogelijk is zonder groot ongemak voor de Consument, rekening houdend met de aard van het Product en het gebruik dat hij wenst.

De verkoop kan echter niet worden ontbonden als het om een minimaal gebrek gaat.

De toepassing van deze oplossingen is kosteloos voor de Consument.

10.4 Garantie tegen gebreken van de verkochte Producten

De verkoper is door de garantie gebonden voor verborgen gebreken van elk Product die dit ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het is bestemd, of die dergelijk gebruik zodanig verminderen dat Klant het niet zou hebben gekocht, of het tegen een lagere prijs zou hebben gekocht als hij deze gebreken had gekend.

De Verkoper is echter niet aansprakelijk voor zichtbare gebreken en waarvan de Klant zichzelf had kunnen vergewissen.

Ten aanzien van de Consumenten en de Niet Professionals, zal de Verkoper aansprakelijk zijn voor verborgen gekregen, ook al was hij daarvan niet op de hoogte. De Verkoper sluit echter uitdrukkelijk de garantie uit voor gebreken waarvan de Verkoper niet op de hoogte is, ten aanzien van de Professionals.

In alle gevallen waarin deze garantie moet worden toegepast, zal de Klant de keuze hebben om het goed terug te sturen en zich de Prijs te laten terugbetalen, of om het Product te houden en een deel van de prijs terug te krijgen.

Als blijkt dat de Verkoper de gebreken van het Product kende, zal hij verplicht zijn om, naast de terugbetaling van de prijs die hij ervoor heeft ontvangen, alle schadevergoeding en rente aan de Klant terug te betalen. Als de Verkoper niet op de hoogte was van de gebreken van het Product, zal hij alleen verplicht zijn tot terugbetaling van de prijs en zal hij aan de Klant de kosten betalen die door de Verkoop werden veroorzaakt.

Als het Product dat gebreken vertoonde als gevolg van de slechte kwaliteit ervan verloren is gegaan, is het verlies voor de Verkoper, die aansprakelijk is tegenover de Klant voor de terugbetaling van de prijs en andere hierboven vermelde schadevergoedingen. Echter, het verlies dat is ontstaan door een toevallige gebeurtenis is voor rekening van de Klant.

10.5 Commerciële garantie

De Verkoper biedt geen andere garantie dan diegene vermeld in de Artikelen 10.3 en 10.4 hierboven.

11. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID EN VERJARING

In alle Contracten die worden gesloten tussen de Verkoper en een Professional, zal de Verkoper alleen de financiële gevolgen op zich nemen van directe en voorzienbare schade die door een bewezen fout van de Verkoper aan de Professional is veroorzaakt, onder de voorwaarde en met de beperkingen die hierna zijn bepaald.

De verkoper kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de financiële gevolgen voortvloeiend uit indirecte of niet te voorziene schade, zoals, maar niet beperkt tot, winstderving, bedrijfsschade, verlies van omzet of winst, verlies van klandizie, verlies van kansen, kosten voor het verkrijgen van een product etc.

Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat de aansprakelijkheid van de Verkoper ten aanzien van een Professional niet hoger kan zijn dan het totale bedrag van de daadwerkelijk door de Professional betaalde bedragen voor de desbetreffende Verkoop.

De Professional kan de aansprakelijkheid van de Verkoper voor een schending van het Contract slechts inroepen gedurende een termijn van een (1) jaar gerekend vanaf het ontstaan van de desbetreffende schending.

De in dit artikel vermelde beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid worden bepaald door de balans die is overeengekomen tussen de partijen en die samen de omvang van de verplichtingen van de Verkoper op grond van het Contract en de financiële voorwaarden vormen.

12. OVERMACHT

De verplichtingen van de Verkoper zullen automatisch worden opgeheven in geval van gebeurtenissen buiten zijn wil en die de normale uitoefening van het Contract verhinderen, zoals: aardbevingen, branden, stormen, overstromingen, blokkering van de transportmiddelen om welke reden dan ook, volledige of gedeeltelijke stakingen, een substantiële wijziging van de geldende wetgeving of regelgeving die een invloed heeft op de levering van de Bestelling, of de immobilisatie of gehele of gedeeltelijke vernieling van het/de Product(en) van de Bestelling door gebeurtenissen die niets te maken hebben met enige fout van de Verkoper (hierna te noemen 'Geval , van overmacht').

De Partijen komen overeen dat de Verkoper in geen geval niet aansprakelijk kan worden gesteld in geval van niet-nakoming van zijn verplichtingen als gevolg van een Geval van overmacht en dat in dat geval geen enkele schadevergoeding of boete verschuldigd is.

In geval van Overmacht die geen afbreuk doet aan de volledige Bestelling zal de levering worden uitgesteld tot een datum waarop het Geval van Overmacht ophoudt te bestaan. Als het Geval van Overmacht langer duurt dan twee (2) maanden, zal ieder van de Partijen het recht hebben het Contract op te zeggen met een aangetekende brief met ontvangstbevestiging.

13. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle inhoud waarop intellectuele eigendomsrecht rust en in het bijzonder:

 • onderscheidende tekens die worden beschermd als handelsmerk;
 • originele vormen (in het bijzonder afbeeldingen, video's, teksten, enz.) die worden beschermd door het eigendomsrecht; net als de
 • databases waarvan de totstandkoming, de controle of de presentatie getuigt van een aanzienlijke financiële, materiële of menselijk investering;

is en blijft het exclusieve eigendom van de Verkoper of zijn partners.

Dientengevolge is elk ongeoorloofd gebruik van dit intellectuele eigendom door een derde mogelijk een vervalsing en kan dit aanleiding geven tot gerechtelijke procedures.

14. PERSOONSGEGEVENS

De door de Verkoper over de Klant verzamelde persoonsgegevens in verband met de Verkoop worden automatisch verwerkt, waarbij de Verkoper als enige de middelen en het doel bepaalt en in dit opzicht verantwoordelijk is voor deze verwerking in de zin van artikel 3.4. van de Andorrese wet 15/2003 van 18 december 2003 Gekwalificeerde bescherming van persoonsgegevens (hierna de 'LQPD').

De klant wordt verzocht het Privacybeleid en de pagina Cookies op de Site te raadplegen om kennis te nemen van de voorwaarden waaronder de persoonsgegevens door de Verkoper worden verwerkt en opgeslagen.

15. CONTRACTUELE DOCUMENTEN

Het Contract bestaat uit de volgende contractuele documenten:

 1. deze Algemene verkoopvoorwaarden;
 2. de Bestelbon;
 3. de Leveringsbon;
 4. de Verkoopfactuur.

In geval van tegenstrijdigheid of onderlinge verschillen tussen twee van deze documenten, heeft de bepaling van het document met de hoogste rangorde voorrang (bijv. Verkoopfactuur heeft voorrang op Leveringsbon; de Leveringsbon heeft voorrang op de Bestelbon; de Bestelbon heeft voorrang op de AV).

Geen enkele vermelding die is aangebracht door de Klant, zijn medewerker of vertegenwoordiger, op de Bestelbon, behalve zijn handtekening, zal als contractueel worden beschouwd als de Verkoper deze niet heeft aanvaard.

Alle hierboven beoogde documenten vormen samen het geheel van de tussen de Partijen bestaande verbintenissen. Deze contractuele documenten vervangen en annuleren elke eerdere mondelinge of schriftelijke toezegging met betrekking tot de Verkoop.

16. TITELS

De titels gebruikt in de AV zijn uitsluitend bedoeld ter vereenvoudiging en zijn niet bedoeld om bij te dragen tot het beïnvloeden van de betekenis of de structuur van de bepalingen van de AV.

In geval van problemen met de interpretatie tussen een van de titels bovenaan de clausules en ongeacht welke clausule, worden de titels als niet-bestaand beschouwd.

17. GELDIGHEID

Als een of meerdere bepalingen van de AV nietig, ongeschreven of niet inroepbaar zou(den) worden verklaard overeenkomstig een wet, een reglement of als gevolg van een definitieve uitspraak van een bevoegde rechtbank, zal/zullen deze bepaling(en) worden geacht uit de AV te kunnen worden verwijderd. De overige bepalingen van de AV zullen als geldig worden beschouwd en blijven van kracht, tenzij een van de Partijen aantoont dat de nietig verklaarde bepaling(en) een essentieel en bepalend karakter hebben zonder welke zij geen overeenkomst zou hebben gesloten.

18. TOLERANTIES

Het feit dat één van de Partijen zich niet beroept op een schending van de andere Partij van welke van haar verplichtingen dan ook die uit het Contract voortvloeien, mag niet worden geïnterpreteerd als een afstand van de vervulling van de betreffende verplichting wegens het ontbreken van verjaring.

19. TOEPASSELIJKE WET

De contractuele relatie tussen de verkoper en de in de Europese Unie gevestigde consument-klant wordt beheerst door het recht van de lidstaat waar laatstgenoemde is gevestigd, met betrekking tot zijn bescherming uit hoofde van het consumentenrecht van die lidstaat.

Aangezien de gegevens met betrekking tot de Bestelling worden verwerkt door de Maltese vestiging van de Verkoper, is de Maltese wetgeving van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens.

Op alle andere aangelegenheden die niet onder de twee bovenstaande bepalingen vallen, is het Andorrese recht van toepassing.

20. BEMIDDELING

Overeenkomstig de artikelen L. 611-1 tot L. 615-4 van de Franse consumentenwet heeft de consument de mogelijkheid om in geval van een geschil een beroep te doen op consumentenbemiddeling door zich te wenden tot AME Conso, 11 place Dauphine, 75001 Paris en haar e-mediation platform: mediationconso-ame.com.

Overeenkomstig artikel 14.1 van de Verordening (EG) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013, wordt u erop geattendeerd dat u de mogelijkheid hebt om een beroep te doen op het platform voor de Onlinegeschillenbeslechting (ODR - Online Dispute Resolution) dat door de Europese Commissie ter beschikking is gesteld en te bereiken is op het volgende adres: Onlinegeschillenbeslechting

Doorgaan zonder te accepteren >
Over cookies en andere tracers
AD Tyres (Distri-auto.be) en zijn partners (Google, Hotjar, Microsoft) gebruiken cookies en andere tracers (webstorage) om de goede werking van de site te verzekeren, uw navigatie te vergemakkelijken, statistische metingen uit te voeren en om zijn reclamecampagnes te personaliseren. Cookies en andere tracers die op uw terminal zijn opgeslagen, kunnen persoonsgegevens bevatten. Daarom plaatsen wij geen cookies of andere tracers zonder uw vrije en geïnformeerde toestemming, met uitzondering van die welke essentieel zijn voor de werking van de site. We bewaren uw keuze 6 maanden. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door naar de pagina over cookies en andere tracers te gaan. U kunt ervoor kiezen om verder te surfen zonder het deponeren van cookies of andere tracers te aanvaarden. Weigering verhindert de toegang tot diensten niet Distri-auto.be. Voor meer informatie, bezoek de cookies en andere tracers pagina.
De cookies personaliseren
Er heeft een vergissing plaatsgevonden. Gelieve opnieuw proberen of neem contact op in geval het probleem niet opgelost is.
LiveChat
Whatsapp Messenger
LiveChat